Maldives

 • mihaaru.com
 • 5 hours ago

އިއްޔެ ރޭ ޕެޕަ ސުޕްރޭ ޖެހުމުން ހާލު ދެރަވެފައި އޮތް މީހާއަށް ދިމާވި މައްސަލައިން ދޭހަވަނީ މިހާރު ފުލުހުންގެ ކިބާގައި އިންސާނިއްޔަތުކަން ވެސް ނެތުން ކަމަށް، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

 • mihaaru.com
 • 5 hours ago

ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި މަހުގެ 1 ގައި ނެރުނު އަމުރު ތަންފީޒު ކުރަން ގޮވާލައި، އައްޑޫ ހިތަދޫގައި މިއަދު ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ފުލުހުން ހައްޔަރު ކުރި އެންމެން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

 • mihaaru.com
 • 5 hours ago

އައްޑޫ ގަމުގައި އެތައް އަހަރެއް ކުރިން ފެށިގެން ދޫގަހުގެ ނަމުގައި ހިންގަމުން އައި ގެސްޓް ހައުސް އަލުން ތަރަައްގީކޮށް 120 ކޮޓަރިއާ އެކު ހުޅުވަން ނިންމައި، ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިން މިރޭ ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ.

 • mihaaru.com
 • 5 hours ago

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމީ ގާނޫނާ ޚިލާފް ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް އައިޝަތު ބިޝާމް ވިދާޅުވި މައްސަލާގައި އެކަމަނާގެ ވިސްނުން ބަދަލު ނުކުރުމަށް އެދި ޕީޖީގެ އޮފީހުގެ ވަކީލުން ހެދި ޕެޓިޝަނާ މެދު ހިތާމަކުރައްވާ ކަމަށާއި އެއީ ބަލައިގަނެވޭނެ ޕެޓިޝަނެއް ނޫން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

 • mihaaru.com
 • 5 hours ago

އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސްގެ އިސްލާމިކް ވިންޑޯ ކަމަށްވާ އަޔާދީ ތަކާފުލް އަށް ހަތަރު އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރަން މާދަމާ ހިންގާ ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއްގެ ދަށުން، އަޔާދީ ތަކާފުލްގެ އިންޝުއަރެންސް ޕެކޭޖުތައް ނަގާ ފަރާތްތަކަށް 50،000ރ.ގެ އިންޝުއަރެންސް ވައުޗަރެއް ދޫކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

 • mihaaru.com
 • 5 hours ago

އައްޑޫގެ ބައެއް މީހުންނަށް ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކެއް، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ބަދަލު ދޭ ގޮތަށް ސަރުކާރަށް ނަގާފައިވި ނަމަވެސް، އެ ބިންތައް އޭގެ ވެރިފަރާތާ ހަވާލުކުރާނެ ކަމަށް ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

 • mihaaru.com
 • 5 hours ago

ދިވެހި ސަރުކާރު ވައްޓާލުމުގެ ބައެއް މަސައްކަތްތައް މެލޭޝިޔާގައި ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު އެ ގައުމުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ދިވެހި ސަފީރު މުހައްމަދު ފަހުމީ ހަސަން އަށް ދެއްވާފައިވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކެލާ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާރިފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.