Maldives

  • mihaaru.com
  • 4 hours ago

ރައްޔިތުންނަށް ވީ އެންމެ މުހިންމު ވައުދާ ހިލާފުވެ، ސަރުކާރުން ރައްޓެހިންގެ ޖީބުތައް ފުރަމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދު މިއަދު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

  • mihaaru.com
  • 4 hours ago

މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްއެންޑީއެން) އިން ނެރުނު ރިޕޯޓެއްގައި އިސްލާމްދީނަށާއި ރަސޫލާ އަށް ފުރައްސާރަކުރި މައްސަލައިގެ ކަންބޮޑުވުން ހިއްސާކުރަން އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިލްމުވެރިން ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހްމަދު މަހްލޫފާ މިއަދު ބައްދަލުކޮށްފި އެވެ.

  • mihaaru.com
  • 4 hours ago

ލ. އަތޮޅުގެ ތިން ރަށް ގުޅުވާލުމަށް ހަދަން ނިންމާފައިވާ ކޯޒްވޭތަކުގެ ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް އަދި ކޯޒްވޭގެ ސަބަބުން ތިމާވެއްޓަށް ކުރާނެ އަސަރު ދެނެގަންނަން އެންވަޔަރްމެންޓް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމެންޓް (އީއައިއޭ) ހަދަން ބަޔަކާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

  • mihaaru.com
  • 4 hours ago

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެންޗުން ހުސްވެފައިވާ މަގާމަށް އައްޔަންކުރުމަށް ޑްރަގް ކޯޓުގެ ގާޒީ މަހާޒް އަލީ ޒާހިރާއި ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ފާތުމަތު ދިޔާނާ ސައީދުގެ ނަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފި އެވެ.